4/11/2015

കുറ്റവും കുറവും

     ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആളായി നിന്നുകൊണ്ടു മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയും. ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിലും ഇത്തരം  ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഇടപെടാറുണ്ട്. ചിലർ ആധുനിക വൈദ്യത്തിന്റെ ആളുകളായി ആയുർവേദത്തെയും ഹോമിയോയും പരിഹസിക്കുക്കും. ചിലർ ആയുർവേദത്തിന്റെ ആളുകളായി മറ്റു രണ്ടിനെയും പരിഹസിക്കും. ചിലർ  ഹോമിയോയുടെ ആളുകളായും ഇപ്രകാരം ചെയ്യും . ചികിത്സാരംഗത്ത് ഇല്ലാത്തവർ പോലും പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ എർപ്പെടാറുണ്ട്. പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകാനും   ഇവർക്ക്‌  സാധിക്കാറില്ല. 

ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് :- രോഗിക്കു അതാത്‌ അവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ചികിത്സ തിരിച്ചറിഞ്ഞു റഫർ ചെയ്യാൻ മടിക്കാതിരിക്കുക്ക. 

രോഗി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് :- അംഗീകൃത ചികിത്സാ ശാഖകളിൽ ഏതും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം രോഗിക്കുണ്ട്. 

www.ayurlokam.com
ayurlokam@gmail.com
94 00 99 2345

No comments: